Lexicon

Maak een keuze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Oproer
Gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen, die met opgehitste gemoederen plaatsvindt en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door verzet tegen de organen die met de handhaving van de openbare orde belast zijn, zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft de gestelde openbare machten omver te werpen.
------------------------------------------------------------------------

Omzet
Bedrag van de normale verkoopprijs van goederen en producten en levering van diensten aan derden in het kader van de verzekerde handelsactiviteit uitgeoefend in de verzekerde gebouwen, onder aftrek van de op de normale verkoopprijs toegestane kortingen (afslag, ristorno, rabat). Dit bedrag omvat niet de BTW.
------------------------------------------------------------------------

Objectiviteitsclausule
Wanneer de verzekerde de mening van de rechtsbijstandsverzekeraar niet deelt over de gedragslijn die zal worden gevolgd om het schadegeval te regelen en nadat de rechtsbijstandsverzekeraar haar standpunt of haar weigering om de stelling van de verzekerde te volgen medegedeeld heeft, mag de verzekerde, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om een rechtsprocedure in te spannen, een advocaat van zijn keuze raadplegen. Als de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt zal de rechtsbijstandsverzekeraar haar waarborg verlenen, met inbegrip van de kosten en honoraria van deze raadpleging, ongeacht de uitslag van het geding. Als de geraadpleegde advocaat de stelling van de rechtsbijstandsverzekeraar bevestigt zal zij haar tussenkomst stopzetten en de helft van de kosten en honoraria van deze raadpleging terugbetalen. Indien de verzekerde in dit laatste geval op zijn kosten toch een procedure start en een beter resultaat bekomt dan wat hij zou bereikt hebben indien hij het standpunt van de rechtsbijstandsverzekeraar en dat van de advocaat had gevolgd, dan neemt Europaea de kosten en honoraria ten laste, inclusief die van de raadpleging
------------------------------------------------------------------------

Onmiskenbare roekeloze daad
Een daad waarvan zonder enige twijfel wordt aangenomen dat ze is ingegeven door een extreme en onredelijke stoutmoedigheid.
------------------------------------------------------------------------

Onstoffelijke schade
Elk geldelijk nadeel dat voortvloeit uit het genotsverlies van een goed of van iemands diensten - en met name een productievermindering, een activiteitsstilstand, een verlies van winst, clientèle of marktaandeel, of een toename van algemene onkosten - op voorwaarde dat dit geldelijk nadeel aantoonbaar en in cijfers uit te drukken is.
------------------------------------------------------------------------

Opzettelijke daad
De vrijwillig en bewust gestelde handeling die schade teweegbrengt die redelijkerwijs te voorzien is.
------------------------------------------------------------------------

Overstroming
Het buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeeën ten gevolge van atmosferische neerslag, het smelten van sneeuw of ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf.
------------------------------------------------------------------------